Zespół Szkolno - Przedszkolny w Bukowcu
ul. Szkolna 3, 95-006 Bukowiec gm. Brójce
tel./faks: 42 2279888
e-mail: sekretariat@spbukowiec.pl
BIP: spbukowiec.biposwiata.pl
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika
w Bukowcu

 Zarządzenie Nr 15/2020/2021

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bukowcu

 

 z dnia 4 stycznia 2021 r.


w sprawie ustalenia zasad korzystania i wydawania posiłków dla uczniów szkoły i wychowanków przedszkola oraz ustalenia odpłatności za wyżywienie.

 

Na podstawie art. 106 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148), art. 481 ustawy Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964 r., poz. 93 z późn.zm) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

 1.  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bukowcu zapewnia w formie cateringu dwudaniowe obiady w szkole i pełne wyżywienie (śniadanie, obiad, podwieczorek) w przedszkolu. Posiłki są dostarczane przez firmę Catering 7 Heaven na podstawie umowy 1/2020/ZSPB/R zawartej 3 stycznia 2020r.


§ 2

 

Zasady zamawiania posiłków w szkole:

 

1.     Z obiadów mogą korzystać wszyscy uczniowie szkoły, po złożeniu w sekretariacie szkoły lub u intendenta „Kartę zapisu”, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. Kartę zgłoszenia wypełniają rodzice lub opiekunowie dziecka.

 

2.     Kartę zapisu wydaje się dwukrotnie w roku szkolnym:

- z początkiem każdego roku szkolnego (wrzesień);

- z początkiem każdego roku kalendarzowego (styczeń) po podpisaniu umowy na dostawę posiłków na kolejny rok.

 

3.     Karty zapisu, o której mowa w punkcie 1, nie składają uczniowie objęci pomocą programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”.  Osoby objęte tym programem są zgłaszane bezpośrednio przez pracownika socjalnego gminy, w której dziecko zamieszkuje.

 

4.     Istnieje możliwość zapisania dziecka wyłącznie na zupę lub drugie danie, za wyjątkiem dzieci korzystających z wyżywienia na  podstawie  programu  rządowego  „Posiłek w szkole i w domu”, dla których wydaje się pełny obiad.

 

5.  Dopuszcza się korzystanie posiłków przez uczniów wcześniej niezadeklarowanych,  jeżeli  fakt  ten  zostanie  zgłoszony  w  sekretariacie  szkoły lub do intendenta do godziny 8.00 dnia, w którym posiłek zostanie wydany.

 

6.     Nieobecność dziecka na obiedzie (z powodu choroby lub jego udziału np.: w wycieczce klasowej, konkursach i innych) należy zgłaszać osobiście bądź telefonicznie w sekretariacie szkoły lub u intendenta najpóźniej w danym dniu do godziny 8:00. W przeciwnym razie opłata za obiad będzie naliczona.

 

7.     Rezygnacji z posiłków w ciągu roku szkolnego należy dokonywać pisemnie w sekretariacie szkoły lub u intendenta.


§ 3

 

Zasady zamawiania posiłków w przedszkolu:

 

1.       Z pełnego wyżywienia mogą korzystać wszyscy wychowankowie przedszkola,  po złożeniu w sekretariacie szkoły lub u intendenta „Karty zapisu”, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. Kartę zgłoszenia wypełniają rodzice lub opiekunowie dziecka.

 

 

2.       Kartę zapisu wydaje się dwukrotnie w roku szkolnym:

- z początkiem każdego roku szkolnego (wrzesień);

- z początkiem każdego roku kalendarzowego (styczeń) po podpisaniu umowy na dostawę posiłków na kolejny rok.

 

3.       Karty zapisu, o której mowa w punkcie 1, nie składają  rodzice, których dzieci są objęte pomocą programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”.  Dzieci objęte tym programem są zgłaszane bezpośrednio przez pracownika socjalnego gminy, w której dziecko zamieszkuje.

 

4.       Program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” nie obejmuje śniadań i podwieczorków wydawanych dla dzieci przedszkolnych.

 

5.       W przypadku obiadów istnieje możliwość zapisania się wyłącznie na  zupę lub drugie danie, za wyjątkiem uczniów korzystających z wyżywienia na  podstawie  programu  rządowego  „Posiłek w szkole i w domu”, dla których wydaje się pełny obiad.

 

6.       Dopuszcza się korzystanie z obiadu oraz podwieczorku w przedszkolu przez dziecko wcześniej niezadeklarowane,  jeżeli  fakt  ten  zostanie  zgłoszony  w  sekretariacie  szkoły lub do intendenta do godziny 8.00 dnia, w którym posiłek zostaniewydany. W przypadku śniadań zgłoszenie musi nastąpić do godz. 14.00 dnia poprzedzającego dzień wydania posiłku.

 

7.       Nieobecność dziecka na obiedzie lub/i podwieczorku (z powodu choroby lub jego udziału np.: w wycieczce) należy zgłaszać osobiście bądź telefonicznie w sekretariacie szkoły lub u intendenta najpóźniej w danym dniu do godziny 8:00. W przeciwnym razie opłata za posiłek będzie naliczona.

 

8.       Nieobecność dziecka na śniadaniu (z powodu choroby lub jego udziału np.: w wycieczce) należy zgłaszać osobiście bądź telefonicznie w sekretariacie szkoły lub do intendenta najpóźniej do godziny 14.00 dnia poprzedzającego nieobecność. W przeciwnym razie opłata za posiłek będzie naliczona.

 

9.       Rezygnacji z posiłków w ciągu roku szkolnego należy dokonywać pisemnie w sekretariacie   szkoły lub u intendenta.

 

§ 4

1.      Ceny posiłków dla uczniów szkoły wynoszą:

 

a)     Obiad dwudaniowy – 4,20 zł

b)     Drugie danie – 3,40 zł

c)      Zupa – 1,50 zł

 

 

2.      Ceny posiłków dla wychowanków przedszkola wynoszą:

 

a)     Obiad dwudaniowy – 4,10 zł

b)     Drugie danie – 3,40 zł

c)      Zupa – 1,50 zł

d)     Śniadanie – 2,16 zł

e)      Podwieczorek – 2,16 zł

 

 

 

§ 5

1.       Miesięczna opłata za obiady naliczana jest z dołu i płatna jest do 15-tego dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Wyjątek stanowią miesiące czerwiec oraz grudzień. Termin płatności za te miesiące jest podany wraz z kwotą należności.  

 

2.      Informacja odnośnie miesięcznej opłaty przekazywana jest na piśmie za pośrednictwem dzieci. Informację o kwocie można również uzyskać w sekretariacie szkoły lub u intendenta.

 

3.       Opłata za wyżywienie może być dokonywana przelewem na konto bankowe Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bukowcu lub gotówką w sekretariacie szkoły. Nr konta bankowego do dokonywania wpłat za wyżywienie : 85 8781 0006 0062 9966 2000 0010.

 

4.       Należność za posiłki wydawane uczniom, o których mowa w § 2 pkt. 2 i § 3 pkt. 2 regulują odpowiednie ośrodki pomocy społecznej, w  terminach i na zasadach ustalonych w  podpisanych Porozumieniach.

 

 

5.       Opłata za posiłki wydawane dzieciom, o których mowa w § 2  pkt.4 oraz § 3 pkt.5, pobierana jest bezpośrednio przy zgłoszeniu.

 

6.       Rodzice zobowiązani są do terminowego uiszczania opłat za posiłki. Przy płatnościach bezgotówkowych datą zapłaty jest dzień uznania na rachunku bankowym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bukowcu.

 

7.       Nieregulowanie należności pieniężnych za wyżywienie we wskazanym terminie, będzie skutkowało skreśleniem dziecka z listy osób korzystających z posiłków. Na powstałą zaległości zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne w celu przymusowego ściągnięcia należności trybie egzekucji administracyjnej.

 

8.       W przypadku wpłaty należności w kwocie wyższej niż ta która została naliczona, powstała nadpłata zostanie zaliczona na poczet przyszłych należności. W przypadku miesiąca czerwca i grudnia nadpłata zostanie zwrócona na rachunek bankowy z którego została uregulowana.  

 

§ 6

1.    Obiady w szkole wydaje się podczas przerw obiadowych:

      od 11.30 do 11.45 –dla uczniów klas 1-3

      od 12.30 do 12.45 - dla uczniów klas 4-8

 

2.    Posiłki w  przedszkolu wydawane są w następujących godzinach:

 

      Śniadanie w godz. 8.45 – 9.00

      Obiad w godz.  11.30 – 12.00

      Podwieczorek  o godz. 14.00

 


§ 7

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Jednocześnie traci moc Zarządzenie  nr 20/2019/2020r  Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bukowcu z dnia 7 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia zasad korzystania i wydawania posiłków dla uczniów szkoły i wychowanków przedszkola oraz ustalenia odpłatności za wyżywienie.  

                                                                                                  .......Aldona Korzeniowska............

                                                                                                          /podpis dyrektora/

 

Załącznik nr 1 - KARTA ZGŁOSZENIA _ SZKOŁA

 

Styczeń
27
Środa
Angela, Jan, Przybysław


Szkoła realizuje projekty:
  1. "Wsparcie przyszkolnych oddziałów przedszkolnych w Gminie Brójce"
  2. "Widzę, słyszę, doświadczam w mojej nowej ekopracowni"
  3. "Edukacyjne Wrota Regionu"
© piotr.z.bukowca