Zespół Szkolno - Przedszkolny w Bukowcu
ul. Szkolna 3, 95-006 Bukowiec gm. Brójce
tel./faks: 42 2279888
e-mail: sekretariat@spbukowiec.pl
BIP: spbukowiec.biposwiata.pl
Przedszkole
w Bukowcu
Dla rodzicówPrzedszkolneRODO

 

Dokumenty do pobrania przez rodziców:

 

REGULAMIN obowiązujący w przedszkolu

Rodzice odpowiadają za bezpieczeństwo przyprowadzania i odprowadzania dziecka do przedszkola.

Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z przedszkola punktualnie zgodnie z deklaracją. Pamiętajmy również o punktualnym stawieniu się dziecka na zbiórkę

w dniu wyjazdu zorganizowanego, np. wycieczki.

Rodzice przyprowadzając dziecko do przedszkola (najpóźniej o godz. 9.00) i odbierając (najpóźniej o godz.17) korzystają z wejścia głównego.

Uczymy dzieci samodzielnego ubierania i rozbierania się (nie wyręczamy

w szatni).

Jeśli dziecko odbiera osoba nie będąca rodzicem, upoważniona przez rodzica

w deklaracji dotyczącej pobytu dziecka, zobowiązana jest do okazania dowodu

tożsamości.

Informujemy nauczyciela o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu.

Niezwłocznie zawiadamiamy o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych (osobiście lub telefonicznie).

Dzieci przyprowadzane do przedszkola powinny być zdrowe i czyste a ubiór dostosowany do aktualnych warunków atmosferycznych.

Rodzice są zobowiązani do uczestniczenia w zebraniach organizowanych

przez placówkę oraz konsultacjach diagnozujących.

Rozmowy indywidualne odbywają się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu

z nauczycielem.

W szatni dzieci powinny mieć komplet podpisanych ubrań: do zajęć ruchowych

oraz na przebranie.

W przypadku rezygnacji z uczęszczania przez dziecko do przedszkola,

rodzice powiadamiają o tej decyzji dyrektora co najmniej na 2 tygodnie

przed opuszczeniem placówki.

Rodzice zobowiązani są do czytania ogłoszeń umieszczonych na tablicy informacyjnej oraz karteczek korespondencyjnych włożonych przez nauczyciela

do plecaka dziecka.

Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za przyniesione przez dzieci zabawki

i inne, zwłaszcza drogocenne przedmioty.

POTWIERDZENIE WOLI ZAPISU DO PRZEDSZKOLA_2020/2021

REGULAMIN PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA

Wniosek o przyjęcie do Przedszkola Samorządowego na rok szkolny 2020/2021

wniosek wraz z załącznikami

ZASADY ADAPTACJI DZIECI W PRZEDSZKOLU W BUKOWCU

Proces przedadaptacyjny

zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci i ich rodziców (prowadzone przez przyszłego wychowawcę danej grupy), organizowane są w czerwcu w godzinach realizacji podstawy programowej, tj. 8.00-13.00;

podczas wakacji rodzice przygotowują dziecko do wykonywania czynności samoobsługowych

(zwłaszcza załatwiania potrzeb fizjologicznych).

Proces adaptacyjny

I krok adaptacji (1 tydzień)

w okresie adaptacyjnym zalecana jest ścisła współpraca rodzica z nauczycielem;

pobyt dziecka w przedszkolu nie powinien przekraczać 2-3 godzin;

rodzice przekazują dziecko nauczycielowi / pomocy nauczyciela;

dzieci mogą przynosić ze sobą ulubioną przytulankę.

II krok adaptacji (2 tygodnie)

stopniowo wydłużany jest czas pobytu dziecka, według jego indywidualnych potrzeb adaptacyjnych;

chwalimy dziecko za każdy postęp adaptacyjny;

rodzic musi pamiętać, że płacz dziecka podczas rozłąki nie świadczy o tym,że jest mu

źle w przedszkolu;

w okresie adaptacji rodzic powinien być dostępny pod telefonem kontaktowym.

III krok adaptacji (najpóźniej do końca I półrocza)

kontynuacja ścisłej współpracy rodzica z nauczycielem;

w przypadku dalszych trudności należy wziąć pod uwagę przesunięcie terminu edukacji przedszkolnej o 1 rok.

RODZICU!

Na każdym etapie adaptacyjnym musimy pamiętać o obserwowaniu własnego dziecka,

gdyż nawet drobna infekcja (przeziębienie), negatywnie wpływa na samopoczucie dziecka

w przedszkolu. Dla dobra naszych dzieci, nie przyprowadzajmy chorych dzieci do przedszkola;

Jeśli dziecko przebywające w przedszkolu przez dłuższy czas, tj. max. 2 tygodnie, nie zgłasza potrzeb fizjologicznych (dotyczy zwłaszcza kału), rodzic proszony jest o zatrzymanie dziecka

w domu i naukę załatwiania tej potrzeby fizjologicznej.

Deklaracja kontynuacji nauki w przedszkolu 2020/2021

Procedury wydawania legitymacji przedszkolnej dla dzieci niepełnosprawnych

Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji przedszkolnej dziecka niepełnosprawnego

Harmonogram rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2020/2021

Zarządzenie Dyrektora nr 27/2019/2020 z dnia 6 maja 2020 r.

Sierpień
9
Niedziela
Klara, Roman, Romuald


Szkoła realizuje projekty:
  1. "Wsparcie przyszkolnych oddziałów przedszkolnych w Gminie Brójce"
  2. "Widzę, słyszę, doświadczam w mojej nowej ekopracowni"
  3. "Edukacyjne Wrota Regionu"
© piotr.z.bukowca